Εισαγωγή στα Terraform Modules-2

Στην προηγούμενη καταχώρισή μας, «Εισαγωγή στις μονάδες Terraform», συζητήσαμε τις θεμελιώδεις πτυχές των ενοτήτων Terraform. Με βάση αυτό, αυτή η ανάρτηση βουτά σε πιο εξελιγμένες διαμορφώσεις Terraform, ειδικά προσαρμοσμένες για την υποδομή Azure και τις μονάδες Cloud Adoption Framework (CAF).

Εισαγωγή στα Terraform Modules

Στον δυναμικό κόσμο της διαχείρισης υποδομής cloud, η αποτελεσματικότητα και η συνέπεια είναι πρωταρχικής σημασίας. Το Terraform, μια υποδομή ανοιχτού κώδικα ως εργαλείο λογισμικού κώδικα, έχει αναδειχθεί ως αλλαγή παιχνιδιών, δίνοντας τη δυνατότητα στους προγραμματιστές και τους διαχειριστές συστημάτων να αυτοματοποιούν την παροχή υποδομής. Στο επίκεντρο της δύναμης και της ευελιξίας της Terraform βρίσκονται τα Terraform Modules – τα δομικά στοιχεία που κάνουν τη διαχείριση μεγάλης κλίμακας, πολύπλοκων συστημάτων πιο διαχειρίσιμη και επαναλαμβανόμενη.

Azure AI Language: Sentiment Analysis with Durable Functions

Implementing Sentiment Analysis with Azure AI Language and Durable Functions Intro Welcome to CloudBlogger! In today’s exploration, we delve into the world of Durable Functions, an innovative orchestration mechanism that elevates our coding experience. Durable Functions stand out by offering granular control over the execution steps, seamlessly integrating within the Azure Functions framework. This unique

Azure VM: Auto Provisioning Web App with Logic Apps Approval workflow

React Web App with Azure Container Apps, Azure SQL and Logic Apps approval flow. Welcome to a new exciting post from CloudBlogger! Intro Today we are building an automatic Azure VM provisioning Web APP with approval workflow ! It is quite a responsibility to be an Administrator, especially on Azure. So when a VM provisioning

Azure Container Apps: APIs, Redis Cache and Microservices with OpenAI Chat Completions

Build your API Endpoints and serve your Web Apps with the power of Container Apps! Happy New Year everybody ! Welcome to our last post for 2023 ! Today we are looking into Azure Container Apps, Open AI API and we will see how easy we can build our Containers, and our own API, without